ON-LINE reportáž z konání Valné hromady SČF


Dobrý den, na této stránce je zaznamenán průběh konání 5. Valné hromady SČF.
Při ON-LINE přenosu byly vždy aktuální informace nahoře. Nyní je celý zaznamenaný přenos časově setříděn (vzestupně) tak, že si jej můžete číst plynule shora směrem dolů.

Fotogalerii z Valné hromady si můžete prohlédnout zde.


Čas Co se děje

Vítáme Vás u ON-LINE přenosu

08:30 hod.

Jednání Valné hromady začne v 9:00 hod.

08:40 hod.

Jednací sál se pomalu plní delegáty.

08:52 hod.

Mezi hosty se objevili Alena Ryžková a Břetislav Janík a Marie Chábová.

08:58 hod.

Po dobu konání VH je otevřena PPP, kde je možné si obstarat příležitostné razítko, dopisnice a další filatelistický materiál.

09:01 hod.

Mezi delegáty poznáváme pp. Svobodu, Kunce, Chudobu a další.

09:03 hod.

Mezi pozvanými hosty se objevil i p. Jiří Řehola – ředitel odboru poštovních služeb a služeb informační společnosti

09:08 hod.

Začátek jednání je opožděn.

09:13 hod.

Jednání zahajuje Walter Müller a vítá hosty

09:14 hod.

Volba řídícího jednání Valné hromady – byl zvolen p. Okáč.

09:19 hod.

Byly schváleny komise: mandátová, návrhová, volební

09:20 hod.

Počet delegátů je 126, přítomno 109 – Valná hromada je usnášeníschopná. Přítomní delegátí mají 3.497 hlasů

09:24 hod.

Byl schválen jednací řád, připomínka p. Lukeše z Plzně na délku diskuzního příspěvku na 5 minut byla zamítnuta. Zůstávají 3 min. Zároveň byl schválen volební řád.

09:27 hod.

P. Müller čte zprávu o činnosti SČF za předchozí období. Hovoří o přípravě VH, o spoluprávi SČF s Českou poštou a dalšími.

09:31 hod.

Nepodařilo se uskutečnit výstavy Brno 2013 a Plzeň 2015. Nebyla zajištěna zákaznická karta České pošty pro členy – nebyl dostatečný počet zájemců.

09:35 hod.

SČF uskutečnil řadu přednášek v rámci filatelistických výstav. Vyslovil chválu klubům KF 00-15, KF 00-65, Klub v Karviné, ve Zlíně v Trutnově a další. Chválí i práci s mládeží, konání filatelistických olympiád. Zaměřit se na komunikaci s rodiči mladých. Svaz se potýká s úbytkem členů.

09:40 hod.

Zřídila se v rámci svazu ekonomická komise. Byla řada opatření v sekretariátu, který se stěhoval do centra Prahy (Opletalova ulice). Jsou zájemci o členství v komisi znalců a jurymanů i z řad mladších. Počet jurymanů je 29, v komisi znalců je 20 členů. Poděkování za umožnění konání řady zasedání SČF v místnostech PROFILu.

09:45 hod.

SČF chce obnovit publikační komisi. Webové stránky svazu se zlepšily. Byly i aktuální. Postrádaly spolupráci od ostatních klubů a společností. Zvýšit aktuálnost www stránek a povýšit je na hlavní zdroj informací. Působení 3 pilířů: SČF, Česká pošta a obchodníci. Založení filatelistické akademie se zdál jako nesplnitelný a zatím byl odložen. Uspořádání 5 výstav: Vysoké Mýto, Jihlava, Lidice, Svitavy a Chomutov. Z ekonomických důvodů pořádá svaz jen jednu výstavu ročně.

09:50 hod.

V roce 2016 se uskuteční 3 výstavy: Žďár nad Sázavou, Eurospace v Praze (duben 2016) a v rámci Sběratele Česko-německá výstava. Mezinárodní spolupráce s FEPA. Úspěšní výstavovatelé v zahraničí (Chorvatsko, Francie, Indonésie, Austrálie, Thajsko, Brazílie, Jižní Korea a další). 33 českých exponátů má kvalifikaci na nejvyšší stupeň výstav. Aktivita ArGE. 4 členy do komisí FIP a FEPA.

09:55 hod.

Byl plněn úkol na propagaci SČF v zahraničních časopisech. 2 kluby získaly uznání FEPA (Klub Jihlava a KF 00-15). Hlavní úkol v novém období je uspořádání PRAGA 2018 (připomíná vznik Poštovního muzea, konec 1. sv. války a vydání první známky Československa). Bude to vizitka společné práce.

10:00 hod.

P. Müllera vystřídal p. Maleček, který hovoří o práci a činnosti sekretariátu. Dvojnásobně se prodražilo stěhování sekretariátu. Práce knihovnice (pí. Hanzlová) – nabídkové soutěže. Informace SČF jsou součástí časopisu Filatelie. KF 00-01 věnoval pozvánky na VH. Prémie SČF si nevyzvedávají všechny kluby, musí se posílat poštou. Svazový rozpočet je posilován sponzory. P. Schindler zorganizoval filatelistickou olympiádu mládeže v rámci sponzorských darů.

10:10 hod.

Zlepšil se výběr příspěvků SČF. Pochvala sekretariátu, žádost o zaznamenání do usnesení z VH. Nyní se ujímá slova p. Vladislav Beneš – zpráva předsedy revizní komise SČF. Komise je ve stejném složení (Beneš, Aksamit, Vychron). Uskutečnilo se celkem 10 zasedání s důrazem na plnění rozpočtu a dále se zabývala podněty a analýzou.

10:20 hod.

Rozpočet byl střídavě schodkový a přebytkový. Hlavní zdroj příjmů je výběr členských příspěvků. Hodnotí se postupně jednotlivé roky v hospodaření SČF. Navýšení rozpočtu v důsledku nákladů na stěhování, doplatek nájemného v Holečkově ulici a pronájem místností v Opletalově ulici. Rok 2015 ještě není u konce, ale můžeme konstatovat, že hospodaření skončí přebytkem. S odstupem času hodnotí i roky 2001, 2002 a další. Rozpočet byl vždy čerpán uvážlivě. V roce 2011 rezignoval na funkci předsedy svazu p. Brendl. Co dál – stanovy na to nepamatují. Dotace na výstavy v jednotlivých letech. Analýzy počtu členů podle krajů a také počet klubů. Počet členů klesá lineárně o 7% ročně. Zmínil se také o výši členského příspěvku. Děkuje členům RK za spolupráci. Společně pracovali 10 let. Tím zpráva končí. Nyní bude následovat podle programu volba (předsedy, tajemníka, revizní komise).

10:25 hod.

P. Münzberger se ujal slova a hovoří o průběhu a způsobu hlasování. Hlasovat se bude hlasovacími lístky, které se vhodí do urny. Mandátová komise zjistí stav přítomných delegátů. Po volbě bude následovat přestávka na občerstvení. V průběhu přestávky se provede sčítání hlasů. Další informace v 11:00 hod.

10:27 hod.

Přestávka v jednání do 11:00 hod.

11:10 hod.

Připravují se výsledky voleb, budou do 5 minut

11:15 hod.

Počet přítomních delegátů se zvýšil na 111, což představuje 3.593 hlasů. Předsedou na další období byl zvolen W. Müller (2.436 hlasů), pro mezinárodní činnost p. Vaníček (2.927 hlasů), vnitrosvazová činnost p. Maleček (2.342 hlasů), tajemníkem byl zvolen p. Cacka (2.861 hlasů), předsedou revizní komise p. Beneš V. (3.036 hlasů).

11:20 hod.

Nyní následuje volba členů předsednictva SČF (11 členů) a členů revizní komise.

11:26 hod.

Je odvoleno, hlasování se ukončilo. Nyní následuje sčítání hlasů. Mezitím p. Müller bude seznamovat delegáty s koncepcí činnosti svazu na období 2016-2020.

11:30 hod.

P. Vaníček hovoří o činnosti FEPA, bude předávat vyznamenání klubu. Vždy se vypisuje anketa o nejlepší klub, který podporuje filatelii. Za rok 2014 vybrala FEPA klub KF 00-15. Další vyznamenání postupně přebírají další filatelisté. Nyní bude následovat diskuze.

11:40 hod.

Jako první se přihlásil předseda ZSF (p. Ňaršík M.), který pozdravil jednání Valné hromady. Dále promluvil p. Řehola. Pozdravil jednání jako zástupce vydavatele MPO. Hovoří o systému vydávání známek. O činnosti komisí výtvarné a dalších. Významná spolupráce s Českou poštou. Jako další z hostů promluví p. Janík. Poděkování organizátorům výstavy Chomutov 2015. Ti, kdo budou pořádat výstavy, budou osloveni k vydání známky. Praga 2018 – zastupovat bude p. Vaníček. Poděkování všem, děkuje za ocenění cenou M. Langhammera.

11:50 hod.

P. Vaníček hovoří o pořádání výstavy PRAGA 2018. Osmička je symbolem. 10-letá tradice zatím zůstává. Je nutné splnit řadu kritérií, protože to bude světová výstava. Od roku 2015 probíhají práce s přípravou výstavy. Hlavním partnerem je Česká pošta. Formát generálního partnerství – aby to byl SČF jako pořadatel a Česká pošta. O termínech, místech a rozsahu budete informováni v průběhu roku 2016.

11:55 hod.

Pan Lukeš se v diskuzi zabývá hodnocením (písemním) na výstavách otevřené filatelie. Nikdy nebylo splněno v Čechách. Forma zpracování se nezměnila. Neodůvodněné odebírání bodů. Co s tím? Návrh do usnesení. Jury zpracuje hodnocení exponátů. Nyní čte další návrhy do usnesení pro činnost jury pro hodnocení exponátů. Pochybení při přeřazení exponátu na výstavě ve Vysokém Mýtě do jiné třídy. Z KF z Lanškrouna se ptá, jak změnit kluby – razítka atd.

12:00 hod.

P. Novosad – hovoří ke stanovám svazu. Chybí nám příjmy. Pobočné spolky jsou jako mezistav. Jsou pod někým, pod SČF. Toto nevadí, vadí ekonomické dopady. V případě problémů to smete i pobočné spolky. Proč stanovy dávají pobočných spolkům tuto nevýhodnou pozici. Diskuze se točí kolem výhod či nevýhod pobočných spolků. Nyní hovoří p. F. Beneš s vysvětlením.

12:05 hod.

Pan Osoba z Plzně zdraví všechny jménem p. Brendla (je v současné době nemocný). Gratuluje p. Malečkovi ke zvolení. P. Lukeš a p. Hauzner si vysloužili poděkování za výstavní činnost. Podpořil výstavu PRAGA 2018. Nyní hovoří p. Růžička hovoří o 20. výročí zapsání Kutné Hory do pamétek UNESCO. Vyšel sešitek a 9.12.2015 se vydá pamětní list. Bude příležitostné razítko v Kutné Hoře.

12:10 hod.

P. Růžička z KF Žďár nad Sázavou – hovoří o výstavě v 6/2016. Všechny zve na výstavu. Bulletin k výstavě byl vydán. P. Lukeš hovoří o chybně nazvané třídě v propozicích k výstavě. Je to třída otevřené filatelie. Žádná experimentální. Olympsport připravuje 2 razítka na poště Praha 6 (15.12.2015)

12:18 hod.

P. Kukačka z KF 00-15 hovoří o připomínkách ke stanovám svazu – nebyly vyslyšeny. Hlava 5, odst. 28. – komise znalců – odstavec by měl být vypuštěn. P. Beneš F. reaguje na komisi znalců. Komise se oddělí? Ano, či ne? Budeme usilovat o novou definici činnosti komise znalců. Jak to napsat do stanov?

12:22 hod.

P. Schweiner – KF 00-10 Praha. Scházíme se každou středu. Pořádáme 2 velké aukce ročně. Hodně se v aukcích objevují falza. Úplně nové věci přicházejí z pobaltských zemích. Jak bojovat proti falzifikátům? Dále to jsou falza na přetisky Sudet. Nemáme na to znalce. Čisté známky se dají sehnat levně, pak stačí jen přetisk.

12:25 hod.

P. Třeštík (Svitavy) – úbytek členů. Prezentujeme se v regionální televizi. Proč tady není televize, novinář. Stačí krátká informace. Valná hromada je událost jednou za 5 let. Sdělovací prostředky mají velkou moc, je třeba se lépe zviditelnit.

12:28 hod.

Následuje přestávka, volební komise stále sčítá volební hlasy.

12:45 hod.

Přestávka skončila. Slova se ujal p. Svoboda z Chomutova. Hovoří o výstavě v Chomutově, vyjádřil poděkování všem. Stvořili jsme tzv. „manažerskou výstavu“. Poděkování p. Běloubkovi, výstava skončila auditem. Dále hovoří p. Přidal z Přerova. Město optiky, Komenského. Město se neobjevilo ve známkové tvorbě. KF oslavil 90 let, vydal příležitostnou dopisnici.

12:52 hod.

P. Chudoba – Liberec. Sehnat lidi pro aktualizaci wikipedie z oblasti známkové tvorby. Hovořil o padělcích. P. Pazderník je znalec protektorátu a může pomoci ze zjištěním falz. P. Veselý Otakar poděkoval jednání za ocenění. Moc jej to potěšilo a moc děkuje.

12:55 hod.

P. Leitner – Benešov. Info ke známkové tvorbě a k práci sekretariátu svazu. P. Maleček reaguje, hromadné zásilky jdou na Hlavni poštu. Sekretariát má známek dost (pestrý výběr).

12:58 hod.

P. Řeřábek A. – hovořil k příležitostným razítkům. Proč jsou pořád na Praze 6, když s tím neumí dělat. Prosba, aby p. Petrásek zajistil kvalitu na Praze 6, aby byly otisky kvalitní a dělali to spolehliví lidé. Máme výsledky volební komise.

13:10 hod.

P. Münzberger vyhlásil výsledky voleb do předsednitva svazu. Zvoleni byli: pp. Münzberger (2.519 hlasů), Okáč (2.477 hlasů), Beneš F. (2.417 hlasů), Šolc (1.940 hlasů), Fencl (1.927 hlasů), Helm (1.924 hlasů), Svoboda (1.818 hlasů), Černík (1.535 hlasů), Töpffer (1.480 hlasů), Musil (1.374 hlasů) a Chudoba (1.365) hlasů).

13:11 hod.

Jako náhradnící jsou: pp. Kunc (1.349 hlasů), Schiler (1.321 hlasů), Rotport (1.287 hlasů). Do revizní komise byli zvoleni: pp. Schindler (2.161 hlasů), Vondráček (1.833 hlasů). Jako náhradník p. Louda (1.481 hlasů).

13:18 hod.

P. Hauzner poděkoval kolegům ze Slovenska, že se účastní jednání. Pozdrav na Slovensko všem kolegům. P. Janík – distribuce poštovních známek. Jak dostávat známky a jaké známky. Způsob razítkování atd. Poděkování pí. Chábové a pí. Ryžkové. Poděkování SČF za krásnou, věcnou a dlouhou spolupráci. Vážíme si všech filatelistů, kteří vytvářejí odbyt. Vlastní známky jsou řádními ceninami. Vycházejí od roku 2012. Je jich již kolem 400 ks. Poštovní úřednící je moc neznají. Nejsou uvedeny ve Věstníku. Mají 2 ochranné prvky. Kulička – mikrotext, zoubkování a také druh papíru. Navazují se tak noví partneři pro Českou poštu.

13:20 hod.

Do diskuze se již nikdo nepřihlásil. P. F. Beneš jako předseda mandátové komise čte návrh usnesení z VH. Poté se hlasovalo. Usnesení bylo přijato.

13:25 hod.

P. Walter Müller se ujal závěrečného slova. Poděkoval za účast a popřál všem krásné svátky. Tímto považujeme 5. VH za ukončenou.

13:26 hod.

ON-LINE přenos je ukončen. Krásný zbytek soboty a víkendu.


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Příležitostné razítko - Slavnosti pětilisté růže - Český Krumlov 1 - 21.6. - 22.6.2024
This is default text for notification bar