Fotogalerie z klubového odpoledne – 6.11.2014


Členská schůze a beseda s malířem a grafikem Karlem Dvořákem v KF 00-15


Včera, ve čtvrtek 6.11.2014 se za účasti 55 členů a hostů konala členská schůze Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha s besedou s malířem a grafikem Karlem Dvořákem v přeplněném sále Dřevák Domu Portus v Praze – Starém Městě. Jednání zahájil a řídil předseda klubu Ing. Ivan Leiš. Po uctění památky zemřelých členů RNDr. Roberta Šmieda a Ing. Vladimíra Mohra povstáním a minutou ticha a schválení programu přítomnými členy předal předsedající slovo tajemníkovi Svazu českých filatelistů (SČF) Mgr. Jaroslavu Malečkovi, který po krátkém ocenění činnosti a významu našeho klubu přistoupil k předání ocenění, udělených předsednictvem SČF.  • Čestné uznání SČF obdržel Ing. Ivan Leiš, vynikající odborník v oblasti poštovní historie, vystavovatel, publicista, lektor, dlouholetý funkcionář SČSF a SČF, který jako předseda klubu zcela mimořádně přispěl k úspěšnému průběhu oslav 70. výročí jeho založení; výrazně přispívá k vysoké obsahové úrovni našich internetových stránek a propagaci specializovaných oborů.

  • Zlatý odznak SČF (I. stupeň) obdržel pan Antonín Dostálek, vynikající odborník v oblasti regionální poštovní historie, publicista a lektor, v minulosti též spolupracovník při realizaci řady výstav PRAGA. Pan Antonín Dostálek v posledním období velmi výrazně přispěl svými příspěvky k vysoké úrovni našich internetových stránek; dne 16.6. t.r. dosáhl v plné svěžesti 80 let a také v této souvislosti mu bylo toto vysoké svazové ocenění navrženo a uděleno.Dále byli čestnými uznáními SČF na návrh našeho klubu oceněni nečlenové svazu. Jsou to:

  • Ing. Tomáš Chudoba, pracovník centrály České pošty, s.p., který se mimořádným způsobem podílí na propagaci akcí Odboru známkové tvorby České pošty, Poštovního muzea, Poštovní minigalerie a našeho klubu, a to zejména svými fotoreportážemi a prezentacemi. Vydal již několik fotoknih a rovněž organizačně zajistil vydání pamětní fotoknihy našeho klubu k jeho 70. výročí založení;

  • paní Marie Chábová, vedoucí oddělení Prodejna známkové tvorby České pošty, s.p., která je zcela nepostradatelnou propagátorkou české známkové tvorby a svými informacemi filatelistům nejen napomáhá realizovat jak sběratelské a badatelské zájmy jednotlivců, ale příspívá výrazně také k dobrým vztahům mezi Českou poštou, s.p., a SČF;

  • Ing. Břetislav Janík, ředitel odboru známkové tvorby České pošty, s.p., je zcela mimořádnou osobností ve své funkci s obětavým pochopením zájmů a potřeb sběratelů – filatelistů, jednotlivých klubů a celého SČF. Je též význačným publicistou a jedním ze zakladatelů virtuální filatelistické výstavy Exponet. Svou odbornou podporou výrazně přispěl k loňským oslavám 70. výročí našeho klubu;

  • pan Karel Pavlíček, dlouholetý rytec příležitostných štočků do orážecích a výplatních strojků Postalia, který se může pochlubit stovkami rytin štočků, které připomínají úspěchy naší filatelie, ale i sportovní, kulturní a společenské události a výročí. Dlouhá léta spolupracuje zejména se společností Olympsport, se sekcí Skauting České námětové společnosti SČF a Klubem skautských sběratelů Junáka.Následující beseda s malířem a grafikem Karlem Dvořákem na téma „Grafická tvorba pro Poštovní muzeum“ nám dala s přispěním promítnutí téměř 100 obrázků nahlédnout do instalace expozic pobočky Poštovního muzea ve Vyšším Brodě v 70. letech minulého století a shlédnout téměř tři desítky plakátů, které Karel Dvořák vytvořil jak pro vyšebrodské, tak pražské expozice Poštovního muzea, jakož i další desítky návrhů a realizací poštovních známek, dopisnic a příležitostných razítek. U některých realizací bylo zajímavé dozvědět se, za jakých okolností vznikaly. O významu práce Karla Dvořáka pro Poštovní muzeum a o osobním přátelství pak v krátkém vystoupení pohovořil PhDr. Jan Galuška, bývalý ředitel Poštovního muzea. Beseda byla zakončena několika dotazy a odpověďmi a pro nečleny klubu pokračovala autogramiádou v kavárničce Domu Portus.V následujícím programu členské schůze po nezbytné procedurální volbě návrhové komise vystoupil jednatel klubu Ing. Pravoslav Kukačka a přednesl zprávu výboru o činnosti klubu. V návaznosti na naše poslední setkání plenárního charakteru podle stanov, kterým byla valná hromada konaná 7.11.2013, uvedl rozdělení funkcí ve výboru klubu po tehdy provedené volbě výboru a pohovořil o práci výboru a revizorů klubu. Zmínil se, že náš klub naplňuje poslání a cíle Stanov SČF přijatých valnou hromadou SČF dne 4.12.2010, zejména pak sdružováním sběratelů poštovních známek, celin, celistvostí a ostatních předmětů filatelistického zájmu a vůbec zájemců o filatelii a poštovní provoz a historii (protože mezi námi je i člen, který sběratelem není), šíří teoretické i praktické znalosti v různých oborech filatelie, zejména pokud jde o tzv. specializované obory, což je historický název široké škály oborů sbírání a tento sběratelský název nese náš klub stále ve svém jménu spolu s označením registračním číslem KF 00-15 již od roku 1962, tedy od založení Svazu československých filatelistů, předchůdce dnešního Svazu českých filatelistů, občanského sdružení, správněji již spolku podle nového občanského zákoníku. Činnost klubu v posledním období se nesla zejména ve znamení ohlasů oslav 70. výročí založení našeho klubu v květnu m.r. Celé období příprav a vlastních oslav shrnul výbor klubu ve vydané publikaci – pamětní fotoknize, kterou si mohli členové klubu zakoupit.

Jednatel se dále zmínil, že klubové schůzky se konají pravidelně každý první čtvrtek v měsíci kromě měsíců července a srpna a kromě termínů, kdy by první čtvrtek připadl na den pracovního volna, a to od 16 hodin v sále Dřevák Domu Portus (budova obč. sdružení Život 90), ulice Karoliny Světlé 18, Praha 1 – Staré Město. Součástí schůzek je výdej připravených novinek v novinkové službě klubu, možnost sběratelské výměny a zejména pak odborné přednášky, na které jako lektory zveme zkušené sběratele a odborníky z vlastních řad, tak také hosty z jiných klubů filatelistů, vedoucí pracovníky České pošty, s.p., včetně Poštovního muzea, a význačné umělce – malíře, grafiky a rytce, kteří nám mají hodně co říci ke své práci ve vazbě na poštovní známky, poštovní razítka a vůbec poštovní provoz a historii. V září t.r. jsme zahájili již 35. cyklus přednášek o poštovní historii a současnosti (organizuje Ing. Ladislav Čechák).

Podle další části zprávy jednatele má náš klub ke dnešnímu dni 66 členů, z nichž je 48 členů odběrateli novinek v novinkové službě klubu, kterou vede p. Jan Všetečka. Obrat novinkové služby, resp. hodnota nakoupených novinek od České pošty, PostFily, činí v posledních letech kolem 200 tis. Kč za rok. Odběratelé novinek každoročně své objednávky potvrzují. Pokud jde o novinkovou službu známek Slovenska, náš dosavadní dodavatel, firma Slovfila, má ukončit svoji činnost ke dni 31.12. t.r. a v této souvislosti budeme hledat jiné možnosti nákupu slovenských známek, o čemž budou jejich dosavadní odběratelé informováni správcem novinkové služby p. Janem Všetečkou individuálně. Z toho důvodu není filatelistický materiál Slovenska součástí naší nynější nabídky a objednávkového listu pro rok 2015.

V další části svého vystoupení se jednatel Ing. Pravoslav Kukačka zmínil o klubových internetových stránkách www.kf0015.cz, jejichž činnost byla zahájena 27.5.2013 vložením obsahové náplně do webového prostoru, a které dosahují značného rozsahu příspěvků, rubrik, obrázků i návštěnosti. Dne 5.11.2014 počítadlo na stránkách zaznamenalo již 40 tisíc přístupů.

Jednatel se rovněž zmínil o našich úspěších na Filatelistické výstavě Svitavy 2014, o spolupráci s obč. sdružením Život 90 a v závěru svého vystoupení též o výši členských příspěvků na rok 2015 (členové klubu jsou informováni klubovou e-mailovou zprávou a rozeslanými dopisy). 

Jednání členské schůze pak pokračovalo zprávou hospodáře p. Jana Všetečky za uzavřený rok 2013, zprávou revizorů o revizi hospodaření klubu, kterou přednesl Ing. Vladimír Čermák, diskusí k předneseným zprávám a projednáním a schválením usnesení (písemné materiály ze členské schůze obdrží členové klubu zejména elektronickou poštou). V úplném závěru jednání tajemník SČF opětovně vyzdvihl význam našeho klubu a vyslovil přání připravit příspěvek o našem jednání do svazových Informací. Předseda klubu Ing. Ivan Leiš poté jednání členské schůze uzavřel.

Průběh klubového odpoledne v Domě Portus je zdokumentován také fotogalerií na této webové stránce. Dík za pořízení fotoreportáže patří Ing. Tomášovi Chudobovi.

Autor: Pravoslav Kukačka


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Výstava Jiřího Boudy – Známky, vlaky, cesty, boudy - Poštovní muzeum - 14.6.2024 – 31.12.2024
This is default text for notification bar